หลักการและเหตุผล

กต.ตร.สภ.เถิน ร่วมกับ ชมส.สภ.เถินได้ดำเนินการจัดเดิน-วิ่งต่อต้านยาเสพติดกับเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเถิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสดงถึงปัญหาของยาเสพติด ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเถิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชนด้วยการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเดิน – วิ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการประกาศต่อสาธารณชน ให้ทราบถึงการต่อต้านยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรเถินด้วยการใช้กิจกรรมเดิน-วิ่ง

2. เพื่อเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเขตอำเภอเถิน และหน่วยงานข้างเคียง และภาคเอกชน

3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

4. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่งการกุศลสนับสนุนการทำสื่อการเรียนการสอนให้กับครู D.A.R.E. และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้กับหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562

09.00 น. – 18.00 น. รับหมายเลขวิ่งประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ ณ สวนสาธารณะเถิน

เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 28 กันยายน 2562)

05.30 น. อบอุ่นร่างกาย

05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. และ 2 กม.เข้าจุดสตาร์ท

05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

07.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัวพับ หรือการติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รางวัล

1. ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะทางจะได้รับเหรียญที่ระลึก และเสื้อสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน (ยกเว้น รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จะได้รับเหรียญที่ระลึกเท่านั้น )

2. เงินรางวัล

- ชาย / หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

ชนะเลิศ 1,000 บาท

รองชนะเลิศ 500 บาท

- ชาย / หญิง รุ่น OVER ALL

ชนะเลิศ 1,500 บาท

รองชนะเลิศ 1,000 บาท

อันดับ 3 800 บาท

- ชาย / หญิง รุ่นอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป (Minimarathorn)

ชนะเลิศ 2,000 บาท

รองชนะเลิศ 1,500 บาท

อันดับ 3 1,000 บาท

บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2.5 กิโลเมตร)

2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายใน 08.00 น.)

5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

Copyright © พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง